Andmekaitsetingimused

Siin on teave Digiarhitekti („meie“) isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta, sh mis alusel me töötleme oma klientide ja koostööpartnerite füüsilisest isikust esindajate („teie“, „andmesubjekt“) isikuandmeid. 

Juhindume isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest (2016/679) (GDPR) ja teistest Eestis andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest.

Üldsätted

 • Digiarhitekt OÜ on juriidiline isik, registrikoodiga 14784666. 
 • Digiarhitekt käitub isikuandmete töötlemisel vastutava töötlejana isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.
 • Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes saab ühendust e-posti aadressil info@digiarhitekt.ee.
 • Me võime andmekaitsetingimusi vastavalt vajadusele uuendada, millisel juhul uus andmekaitsetingimuste dokument asendab käesolevat alates selle avalikustamise hetkest veebilehel. 
 • Meie veebileht võib linkida välistele veebilehtedele, mida me ise ei halda. Meil ei ole kontrolli väliste veebilehtede sisu üle ning me ei vastuta väliste veebilehtede andmekaitsetingimuste eest.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

 • Meie isikuandmete töötlemise eesmärkideks on:
  • klienditeenindus, sh kliendi päringutele vastamine;
  • lepingu sõlmimise ette valmistamine, sellega seonduva teabe edastamine ning lepingutingimustes kokkuleppele jõudmine;
  • teenuse osutamine ja lepingu täitmine;
  • meie veebilehe haldamine;
  • õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine.
 • Meie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on:
  • andmesubjekti osalusel lepingu sõlmimine ja täitmine. Töötleme teie andmeid näiteks pakkumiste ja lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks;
  • seadusest tulenevate kohustuse täitmine. Selline töötlemine toimub juhul kui oleme kohustatud isikuandmeid töötlema, sest meil nõutakse seda kohalduva õigusaktiga;
  • õigustatud huvi. Kvaliteetsema teenuse osutamise, ärisuhete hoidmise ning hea klienditeeninduse pakkumise eesmärgil võime töödelda andmesubjekti isikuandmeid, pidades silmas andmesubjekti põhiõigusi ja –vabadusi. Näiteks töötleme isikuandmeid, mille olete sisestanud meie veebilehel asuvasse kontaktvormi, et vastata teie pöördumisele.
 • Te ei ole kohustatud meile isikuandmeid esitama, kuid kui otsustate seda mitte teha, on võimalik, et me ei saa teiega koostööd alustada ega oma teenuseid teile pakkuda.

Isikuandmete liigid

Töötleme oma tegevuse käigus peamiselt järgmist liiki isikuandmeid:

 • andmesubjekti poolt meile avaldatud isikuandmed, näiteks isiku tuvastamise andmed (ees- ja perekonnanimi) ja kontaktandmed (telefoninumber ja e-post);
 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress);
 • andmesubjekti ja meie suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmed;
 • teave andmesubjektiga seotud juriidiliste isikute kohta (organisatsiooni nimi, registrikood, volitused).

Me võime teie poolt meile esitatud isikuandmeid vajadusel täiendada avalikkusele kättesaadavatest allikatest ja registritest saadud isikuandmetega, nt juriidilise isiku nimel tehingute tegemiseks.

Isikuandmete edastamine

 • Me võime oma teenuste tagamiseks ja veebilehe toimimiseks kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad meile lepingute alusel vajalikke teenuseid. Selliseks kolmandaks isikuks võib olla näiteks pilvemajutusteenuse pakkuja.
 • Me võime edastada teie andmeid avaliku sektori asutustele ja õiguskaitseorganitele, kui me oleme selleks kohustatud õigusaktide kohaselt või selleks, et tagada meie klientide, töötajate ning ressursside kaitse ja turvalisus.

Isikuandmete säilitamine

Andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest, kui tähtaeg tuleneb seadusest. Muudel juhtudel säilitame andmeid nii kaua kui see on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks. 

Teie õigused andmesubjektina

 •  Andmesubjektil on oma isikuandmete kaitsel järgnevad õigused:
  • õigus tutvuda oma isikuandmetega;
  • õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
  • õigus nõuda teatud juhtudel isikuandmete kustutamist;
  • õigus nõuda teatud juhtudel isikuandmete töötlemise piiramist;
  • õigus taotleda teatud juhtudel andmete ülekandmist teisele teenusepakkujale;
  • õigus esitada teatud juhtudel oma andmete töötlemise osas vastuväiteid.
 • Andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses (2016/679) artiklites 15-22, millega saate tutvuda siin.
 • Kui soovite mõnda neist õigustest teostada, siis palume teil esitada põhjendatud ja digiallkirjastatud taotlus.

Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine

 • Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste, päringute, taotluste või kaebuste korral võite pöörduda meie poole.
 • Samuti on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui leiate, et isikuandmete töötlemisel on rikutud teie õigusi. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on leitavad veebilehelt: https://www.aki.ee/et.

Kontaktandmed

Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste, päringute, taotluste või kaebuste korral võtke palun ühendust e-posti aadressil info@digiarhitekt.ee.

Soovite abi organisatsiooni GDPR nõuetele vastavusse viimisel?

Nõustame isikuandmete kaitse teemadel, sh hindame ja aitame saavutada organisatsiooni GDPR nõuetele vastavust. Kui teie organisatsioon ei ole näiteks oma kliente, koostööpartnereid, töötajaid või tööle kandideerijaid isikuandmete töötlemisest teavitanud ega rakendanud muid isikuandmete töötlemise nõudeid, siis võtke meiega ühendust ning viime ka teie organisatsiooni GDPR nõuetega vastavusse.